Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

×

Lastige eco begrippen, alle ins en outs.

  • CamperHomie

Lastige eco begrippen, alle ins en outs.

Op deze pagina lees je wat verschillende lastige eco begrippen zoals CO2 uitstoot en een ecologische voetafdruk, eigenlijk inhouden. CamperHomie heeft het voor je opgezocht en vertellen je alle ins en outs.

CO2-uitstoot / carbonuitstoot

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas (kleurloos en geurloos) dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Feitelijk weergegeven op WIKI:

“Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.”

Wij als mens zijn de grootste veroorzaker van CO2. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Dit is een van de redenen dat we kampeerders bewust willen maken van de uitstoot.

Weetje:

1 ton (1.000 kg) uitstoot CO2 komt ongeveer vrij bij:

  • 6.000 kilometer rijden met een dieselauto (bij een verbruik van 1 op 15)
  • 71.000 kilometer met een trein afleggen (uitstoot per passagier)
  • 8 keer heen en weer van Amsterdam naar London vliegen (uitstoot per passagier)

De calculator die op de site van CamperHomie vermeldt staat is van de organisatie Greentripper.

Is de CO2-berekening betrouwbaar?

CamperHomie baseert zich op de Bilan Carbone® methode van ADEME – het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer. ADEME wordt wereldwijd erkend voor zijn berekeningsmethode van de uitstoot van broeikasgassen. Ze zijn een pionier op het vlak van de berekening van de uitstoot van broeikasgassen en de omrekening daarvan in CO2-equivalenten, rekening houdend met het globale opwarmingspotentieel, en de bijdrage van elk gas tot het broeikaseffect.

Het team probeert de CO2-voetafdruk  van je activiteiten of reizen zo nauwkeurig berekenen, maar daarvoor zijn veel gegevens nodig. Om dit haalbaar te maken hebben ze besloten om met gemiddelden te werken die door ADEME gedefinieerd werden en die algemeen goedgekeurd worden door de sector.

CO2-neutraal

Klimaatneutraal of CO2-neutraal zijn termen die aangeven dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie en CO2-compensatie zijn termen die aangeven dat voor een organisatie, een (productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt.

https://www.instagram.com/p/CASJTTBAB0u/

Diesel

Diesel wordt ook wel dieselolie genoemd. Het is een product dat van aardolie wordt gemaakt en dient als brandstof voor dieselmotoren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme en ecotoerisme zijn vormen van toerisme waarbij serieus rekening gehouden wordt met bescherming van natuur, milieu en cultuur.

Footprint ofwel Ecologische voetafdruk

Met voetafdruk bedoelen ze de grond die je gebruikt om in en op te leven, je huis te bouwen, je groente te verbouwen, je vakantieplek enzovoort. Maar die grond gebruiken we ook om ons eigen afval te verwerken. Dat kost de aarde teveel energie. De aarde heeft ruimte om elk mens op aarde 1,7 mondiale hectare te geven, maar voor ons is dat natuurlijk niet genoeg. Gemiddeld gebruiken we over de hele wereld 2,6 mondiale hectare. In Nederland is het nog erger! Hier gebruiken we gemiddeld 6,3 mondiale hectare. Voor al die extra hectares die we gebruiken hebben we eigenlijk nog een halve aarde nodig. Dat gaat natuurlijk niet zo maar lukken. Daardoor ontstaan veel problemen. Een van de ergste problemen hiervan is toch de klimaatverandering.

Emissie

De uitstoot in de atmosfeer van milieuvervuilende stoffen door menselijke activiteiten.

Emissievrij

Als de uitstoot CO2-emissievrij is, dan betekent dat dat het nul (geen) CO2 uitstoot. Er zijn (nog) geen emissievrije campers te koop. Wel emissievrije voertuigen waar je een camper van kunt (laten) bouwen of als bus kunt (laten) inrichten.

GTL

GTL staat voor ‘Gas to liquid’s’. Dit is een synthetische (vloeibare) brandstof, voor dieselmotoren, gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is eenvoudig toe te passen bij nieuwe en oudere zware dieselmotoren.

Milieuzones

Een milieuzone is een gebied waar alleen ‘schone’ voertuigen mogen komen. Het doel van het instellen van een milieuzone is de bescherming van het milieu tegen de uitlaatstoffen van de geweigerde voertuigen. Het gaat met name om de beperking van fijnstof en roet.

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid. Wat je als mens ook onder mvo verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomst bestendig.

https://www.instagram.com/p/ByQVxjCoeAU/?utm_source=ig_web_copy_link

NOx

Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld in een verbrandingsmotor. Als diesel met benzine vergeleken wordt, kan geconcludeerd worden dat diesels meer NOx produceren, omdat de verbranding plaatsvindt bij hogere druk en daarom ook hogere temperatuur. Andere voorbeelden van verbrandingsprocessen zijn huishoudelijke verwarming op gas, stookolie of kolen, industriële processen zoals thermische elektriciteitscentrales op kolen, olie of gas, cementovens, hoogovens voor staalproductie enz.

Roetdeeltjes

Roetdeeltjes ontstaan door de onvolledige verbranding van dieselbrandstof. De kwaliteit van de brandstof, bijvoorbeeld het zwavelgehalte, heeft invloed op het ontstaan van deze deeltjes. Ook de inspuitdruk van diesel is bepalend voor de vorming van fijnstofdeeltjes. Met een goed roetfilter zal de uitstoot van roet dalen tot 0,001 gram/km of minder.

Roetfilter

Een roetfilter breng je op een dieselmotor aan. Nieuwe roetfilters vangen 30 tot meer dan 95% van het schadelijke roet op. Roetdeeltjes uit dieselauto’s vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Deze deeltjes leveren een bijdrage aan de concentratie van fijnstof. Ze zijn kleiner dan een duizendste millimeter.

Bron; Wikipedia en NKC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Meld je aan of log in om een reactie te plaatsen.